ALGEMENE VOORWAARDEN PRERENT.NL

Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen van en werkzaamheden verricht door Prerent.nl, verder te noemen Prerent, van toepassing.

1.2. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover zij tussen Prerent en wederpartij uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Indien het een wederpartij betreft die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, niet zijnde een met een consument gelijk te stellen natuurlijk persoon, geldt daarbij dat zij schriftelijk door Prerent moeten zijn bevestigd.

1.3. Voor zover er in deze voorwaarden niet van is afgeweken gelden de wettelijke regelingen.

 

Algemeen

2.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder  “wederpartij”: iedere rechts- of natuurlijke persoon die met Prerent een overeenkomst op titel van koop of huur, dan wel enige andere titel waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, heeft gesloten of wenst te sluiten, en behalve deze diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en erfgenamen.

2.2. Elke tussen Prerent en wederpartij gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend.

2.3. Wijzigingen van een overeenkomst waaruit mogelijk nadeel voor Prerent kan voortvloeien alsmede annulering zijn zonder toestemming van Prerent onverbindend, behoudens voor zover hierin door deze voorwaarden wordt voorzien of zulks op grond van de wet gevorderd kan worden.

2.4. Bedingen op grond waarvan Prerent een afleveringsplicht op zich neemt zonder dat de wederpartij zich tot afname van de betrokken zaken verbindt, dan wel op grond waarvan de hoeveelheid en/of de prijs van de te leveren respectievelijk af te nemen zaken aan een voorbehoud zijn verbonden, zijn onverbindend.

 

Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle door Prerent gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend; na de aanvaarding door de wederpartij komt een overeenkomst tussen die wederpartij en Prerent tot stand .

3.2. Prerent vermeldt indien nodig in de offerte wanneer er op locatie van een afvoerput met rioolaansluiting gebruik gemaakt zal worden om afvalwater te lozen. De wederpartij is aansprakelijk voor de vergunning van het lozen op de afvoerput en alle schade die uit het niet hebben van een vergunning kan ontstaan.

3.3. Prerent heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. Wederpartij kan een opdracht zowel schriftelijk, digitaal als mondeling verstrekken. Prerent is door de wederpartij aan Prerent verstrekte opdrachten eerst gebonden nadat Prerent deze heeft aanvaard. Van aanvaarding van opdrachten door Prerent kan slechts worden gesproken indien en voor zover zij schriftelijk is geschied.

4.2. Later onbevoegd gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan namens Prerent door personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen zijn, indien de wederpartij van hun onbevoegdheid op de hoogte was dan wel in redelijkheid aan hun bevoegdheid had behoren te twijfelen, niet bindend, tenzij deze door Prerent zijn bekrachtigd.

4.3. Indien de wederpartij haar verbintenis niet nakomt, dan wel Prerent goede grond geeft te vrezen dat zij haar verbintenis niet zal nakomen, is Prerent gerechtigd de nakoming van haar daartegenover staande verplichtingen, alsmede die die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan, op te schorten, onverminderd de aan Prerent krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.

 

Prijzen en tarieven

5.1. Prijzen van Prerent zijn gebaseerd op kostprijzen geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van offerte en die van aflevering, de kostprijzen een verhoging ondergaan of, ingeval er sprake is van termijnen, de kostprijzen gedurende die termijnen een verhoging ondergaan, zal Prerent de aan de wederpartij in rekening te brengen prijs dienovereenkomstig verhogen.

5.2. Een consument en een daarmee gelijk te stellen persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal ingeval van een prijsverhoging als gevolg van een stijging van de kostprijzen gedurende drie maanden na het sluiten van de overeenkomst bevoegd zijn de overeenkomst te ontbinden, behoudens ingeval er anders is overeengekomen.

5.3. De door Prerent vermelde prijzen zijn steeds exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Prerent is gerechtigd elke wijziging in deze tarieven aan de wederpartij door te berekenen.

5.4 Het stopzetten van de huur is alleen toegestaan wanneer dit voorafgaand aan de stoptermijn schriftelijk wordt bevestigd. Reclamaties nadien worden niet in behandeling genomen.

 

Schuldeisersverzuim

6.1. Indien de wederpartij niet vóór het verstrijken van de leveringstermijn de gekochte zaken afneemt en/of de wederpartij de zaken weigert, kan Prerent de zaken voor rekening en risico van de wederpartij, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in bewaring stellen. Gedurende de bewaring kan de wederpartij haar verzuim slechts zuiveren door het in bewaring gestelde te aanvaarden. Van deze inbewaringstelling dient onverwijld, onder inzending van de factuur ter zake van aflevering, aan de wederpartij schriftelijk kennis te worden gegeven.

6.2. Indien de huurder het gehuurde niet of niet tijdig afneemt, behoudt Prerent het recht om aan de wederpartij het verhuurde volledig in rekening te brengen zonder aftrek van enige kosten.

 

Overmacht

7.1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Prerent opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Prerent niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.2. Indien Prerent bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Prerent gerechtigd het reeds geleverde dan wel leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

7.3. Onder “overmacht” in de zin van dit artikel wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Prerent zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: stakingen, ziekte van het personeel, vervoersstoringen, pandemieën, maatregelen van overheidswege, risicovolle weersomstandigheden, brand, natuurrampen, oorlog en oorlogsgevaar, en voorts alle omstandigheden waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd, één en ander zowel indien deze omstandigheden zich voordoen bij het bedrijf van Prerent als bij het bedrijf van toeleveranciers.

7.4. Prerent heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de niet toerekenbare omstandigheden die de nakoming van haar verbintenis verhindert, intreedt nadat Prerent aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

 

Levering

8.1. De huurperiode vangt aan op de in de overeenkomst genoemde datum. De wederpartij zal mede voor tijdige plaatsing zorg dragen.

8.2.De aflevering geschiedt aan het adres van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Prerent mag het haar door de wederpartij opgegeven adres of de overeengekomen plaats als zodanig blijven beschouwen totdat haar een nieuw adres of nieuwe plaats is medegedeeld.

8.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal plaatsing c.q. verplaatsing uitsluitend mogen geschieden middels het door Prerent aangewezen personeel. Plaatsing zal uitsluitend geschieden op een plaats die voor het voertuig van Prerent bereikbaar en goed toegankelijk is. Verplaatsing kan alleen geschieden in overleg met Prerent onder schriftelijke vermelding van de gekozen locatie.

8.4. Indien het gehuurde verplaatst moet worden, worden de hierdoor ontstane kosten doorberekend. Het terrein dient goed bereikbaar en berijdbaar te zijn. De wederpartij zorgt ervoor dat de eigenaar van het terrein of gebouw zijn goedkeuring verleent voor het plaatsen van de goederen gedurende de gehele huurperiode. De wederpartij vrijwaart Prerent voor aansprakelijkheid voor schade aan het voornoemde terrein.

8.5. Bij huur zal de aflevering worden geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de af te leveren zaken gebruiksklaar aan de wederpartij worden afgeleverd. Indien de opdrachtgever de aansluitingen verzorgt en deze niet voor levering aanwezig zijn dient opdrachtgever zorg te dragen voor het gebruiksklaar maken van de voorzieningen en wordt de aflevering tevens geacht te hebben plaatsgevonden. Vanaf het moment van aflevering zijn de zaken geheel voor risico van de wederpartij.

8.6. Bij koop zal de aflevering worden geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de gekochte zaken de door de wederpartij aangegeven plaats bereiken. Indien de wederpartij zelf voor het transport van de gekochte zaken zal zorgdragen, doet zij dit geheel op eigen risico en op eigen kosten en zal de aflevering worden geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de zaken de loods van Prerent verlaten.

8.7. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Prerent draagt geen aansprakelijkheid voor de door wederpartij geleden schade veroorzaakt door het niet tijdig opleveren van het materiaal, door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Prerent. Bij niet tijdige aflevering dient de wederpartij Prerent derhalve schriftelijk in gebreke te stellen waarbij haar een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld.

 

Zorgplicht

9.1. De wederpartij in haar kwaliteit van huurder, is verplicht als een goed huurster voor het gehuurde, overeenkomstig de bestemming welke daaraan bij de huurovereenkomst is gegeven of volgens die welke, bij gebreke van overeenkomst daaromtrent, naargelang de omstandigheden verondersteld wordt, zorg te dragen, een en ander conform de aanwijzingen van Prerent en zoals naar de eisen van redelijkheid en billijkheid van haar mag worden verwacht.

9.2. Reinigen en/of ledigen van de huurobjecten mag uitsluitend door personeel van Prerent dan wel door Prerent aangewezen personen geschieden. De wederpartij is verplicht personeel van Prerent toegang tot de gehuurde objecten te verlenen, teneinde Prerent in de gelegenheid te stellen service- en/of reparatiewerkzaamheden uit te voeren. De wederpartij dient vrije toegang te garanderen voor servicewagens van Prerent tot op een afstand van zes meter van het gehuurde object. Mocht Prerent op grond van de in dit artikel genoemde bepalingen of door een ander, door of namens wederpartij veroorzaakte omstandigheid, niet in de gelegenheid zijn service of reparatie uit te voeren, dan wordt deze geacht deugdelijk te zijn uitgevoerd.

9.3. Op aanvraag worden door Prerent kosteloos hangsloten en kettingen verstrekt om de gehuurde materialen te zekeren en het risico op schade te minimaliseren. Indien deze hangsloten en/of kettingen niet retour worden gebracht worden hiervoor wel kosten aan wederpartij berekend. Het gegeven dat door Prerent hangsloten en kettingen worden verstrekt doet niet af aan het gegeven dat de wederpartij in casu de zorgplichtige en verantwoordelijke partij blijft.

9.4. Het is de wederpartij niet toegestaan door Prerent aangebrachte reclameteksten, afbeeldingen of welke kenmerken dan ook te verwijderen of aan het oog te onttrekken. Voorts is het wederpartij niet toegestaan zonder toestemming van Prerent reclameteksten, afbeeldingen of naamsveranderingen op het gehuurde aan te brengen.

9.5 De wederpartij is volledig aansprakelijk voor eventueel aan de eigendommen van Prerent en/of de door Prerent aan de wederpartij ter beschikking gestelde materialen toegebrachte schade.

 

Reparatie en onderhoud

10.1. Reparatie en onderhoud van de door Prerent afgeleverde zaken wordt uitgevoerd met inachtneming van het in deze voorwaarden bepaalde en geschiedt naar beste weten en kunnen.

10.2. Reparatie en onderhoud worden uitgevoerd door Prerent of door een door Prerent ingehuurde partij.

 

Aansprakelijkheid

11.1. Prerent biedt bij de verhuur van sanitair geen drinkwater aan en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade welke voor wederpartij of voor derden mochten ontstaan bij het nuttigen van drinkwater.

11.2. Prerent is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij of voor derden mocht ontstaan ten gevolge van het gebruik van producten van Prerent, waaronder ook het gebruik door wederpartij van de door Prerent geleverde hangsloten en kettingen, tenzij de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.

11.3. Prerent aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een tweevoud van het factuurbedrag met een maximum van € 4.000,–.

11.4. In afwijking van de voorgaande leden aanvaardt Prerent geen aansprakelijkheid voor overschrijding van leveringstermijnen.

11.5. Prerent is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.

11.6. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Prerent of haar leidinggevende ondergeschikten.

Garantie

12.1. Prerent staat in voor de deugdelijkheid, alsmede voor de kwaliteit van de door haar geleverde zaken, één en ander met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald.

12.2. Garantie voor, door Prerent, elders ingekochte zaken wordt slechts gegeven indien en voor zover de desbetreffende  fabrikant of leverancier garantie verstrekt.

12.3. Garantie-aanspraken omvatten slechts het herstellen of het vervangen van de betreffende zaken, met dien verstande dat vervanging eerst gevorderd kan worden nadat herstel is gepoogd dan wel de wederpartij aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging rechtvaardigen.

12.4. Aanspraken op garantie worden niet erkend indien bij het gebruik van de zaak de voorschriften niet zijn opgevolgd of indien de zaak voor andere dan de normale doeleinden wordt gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze behandelt, gebruikt of onderhouden.

12.5. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt, wordt Prerent als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar garantieverplichtingen.

 

Reclames

13.1. Onder “reclames” dienen te worden verstaan: alle klachten van de wederpartij ter zake van de hoedanigheid van een afgeleverde zaak.

13.2. De wederpartij is verplicht de afgeleverde zaken terstond bij aflevering te controleren op tekorten en beschadigingen, dan wel deze controle uit te voeren na de mededeling van Prerent dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.

13.3. Indien de wederpartij niet binnen bekwame tijd nadat zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, bij Prerent ter zake heeft geprotesteerd, kan zij op het gebrek geen beroep meer doen.

13.4. Met betrekking tot zichtbare gebreken dienen reclames binnen acht dagen na aflevering schriftelijk bij Prerent te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

13.5. Met betrekking tot onzichtbare gebreken dienen reclames binnen acht dagen na het moment van ontdekking of na het moment waarop de gebreken redelijkerwijze hadden behoren te worden ontdekt, doch in ieder geval binnen drie maanden na aflevering, bij Prerent te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

13.6. Ingeval van een gerechtvaardigde reclame is Prerent gehouden de betreffende zaken zo spoedig mogelijk te vervangen of te herstellen.

13.7. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsplicht van de wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort.

 

Annulering

14.1. De wederpartij kan de overeenkomst die hij met Prerent heeft gesloten na reservering van het gehuurde en voor het ingaan van de huurtermijn niet laten doorgaan. In dat geval is de wederpartij echter wel kosten verschuldigd. Deze kosten bedragen:

25% van de huurprijs indien de startdatum van de huurperiode meer dan twee maanden na de annuleringsdatum ligt;

50% van de huurprijs indien de startdatum van de huurperiode binnen twee maanden maar meer dan twee weken van de annuleringsdatum ligt;

75% van de huurprijs indien de startdatum van de huurperiode binnen twee weken van de annuleringsdatum ligt.

 

Eigendomsvoorbehoud

15.1. Prerent in haar hoedanigheid van verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij afgeleverde of nog af te leveren zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien Prerent in het kader van deze verkoopovereenkomsten ten behoeve van de wederpartij door de wederpartij te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de wederpartij ook deze vorderingen van Prerent geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Prerent tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

15.2. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens de bevoegdheid van de wederpartij de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de wederpartij verplicht van haar afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.

15.3. De wederpartij verbindt zich, vorderingen die zij tegen haar afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prerent.

15.4. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.

15.5. Indien de wederpartij in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Prerent tekortschiet of Prerent goede grond geeft te vrezen dat zij in die verplichting zal tekortschieten, alsmede in gevallen als bedoeld in artikel 16, is Prerent gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

15.6. Bij verhuur blijven alle door de wederpartij van Prerent gehuurde zaken te allen tijde eigendom van Prerent. Wederpartij is behoudens feitelijk gebruik door haarzelf of door derden, niet gerechtigd om de van Prerent gehuurde zaken aan derden in pand te geven of in zekerheid in de ruimste zin des woord aan derden toe te dienen, te verkopen, te verhuren, in eigendom en/of bezit over te dragen.

15.7. Indien de wederpartij in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Prerent tekortschiet of Prerent goede grond geeft te vrezen dat zij in die verplichtingen zal tekortschieten, alsmede in gevallen als bedoeld in artikel 16, is Prerent gerechtigd de gehuurde zaken terug te nemen. Alle op dat moment geconstateerde veranderingen of beschadigingen zullen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

15.8. De professionele wederpartij, niet zijnde een met een consument gelijk te stellen natuurlijk persoon, in haar hoedanigheid van koper of huurder is verplicht de betreffende zaken te verzekeren tegen risico’s van brand, diefstal, storm- en waterschade en wel in dien voege dat in de desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op zaken van derden, hetzij indien laatstbedoelden bij het aangaan van de verzekering belanghebbenden zijn, hetzij indien laatstbedoelden gedurende de loop van de verzekering belanghebbende zullen worden. Het is de wederpartij niet toegestaan eventuele aanspraken op de verzekeraar uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in dit lid, voor zover betrekking hebbende op de aan Prerent toebehorende zaken, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin van het woord aan derden te doen geven. Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraar van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Prerent de wens daartoe te kennen geeft, door de wederpartij aan haar worden verpand tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Prerent tegen de wederpartij.

 

Beëindiging overeenkomst

16.1. De huurovereenkomst eindigt, onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek door het tijdsverloop van de overeenkomst, door tussentijdse schriftelijke opzegging van de huurder of door onmiddellijke ingang door ontbinding zijdens de verhuurder.

16.2. Onverminderd de verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan Prerent, zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke verklaring, de overeenkomst ontbinden ingeval de wederpartij met de voldoening van haar betalingsverplichtingen in verzuim is, door grove nalatigheid en/of opzettelijke beschadiging ten aanzien van de huurobjecten door of namens wederpartij verricht, het door wederpartij zonder geldige reden weigeren van de toegang van het personeel van Prerent tot de huurobjecten, de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, haar faillissement wordt aangevraagd, de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of op enig onderdeel van haar bezittingen of vermogen beslag wordt gelegd en ingeval de wederpartij haar bedrijf verkoopt of liquideert.

 

Ophaling

17.1.De wederpartij is verplicht te gedogen dat de objecten na het einde van de overeenkomst, ook in geval van tussentijdse beëindiging, ten hoogste één week bij de wederpartij in bewaring blijven.

17.2.In geval van beëindiging van de overeenkomst is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van Prerent alle medewerking te verlenen aan de verwijdering van de objecten. Indien de wederpartij in gebreke blijft medewerking te verlenen aan een dergelijke verwijdering, kan Prerent de gemaakte kosten in rekening brengen.

 

Betaling

18.1. Alle betalingen dienen te geschieden conform de in de overeenkomst overeengekomen betalingsvoorwaarden, dan wel binnen acht dagen na aflevering te worden gestort op een door Prerent aangewezen bankrekening.

18.2. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de bankrekening van Prerent.

18.3. Prerent is niet verplicht de wederpartij vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of hem rekeninguittreksels of dergelijke te zenden, tenzij anders is overeengekomen.

18.4. Ingeval de wederpartij een schuldenregeling met haar crediteuren tracht te treffen, surséance van betaling vraagt, haar faillissement wordt aangevraagd, haar bedrijf sluit of overdraagt, de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, alsmede indien beslag te harer laste wordt gelegd, is elke verplichting van de wederpartij jegens Prerent onmiddellijk opeisbaar.

18.5. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

18.6. Vanaf de dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken is de wederpartij voor elke verdere overschrijding van de betalingstermijn met veertien dagen aan Prerent rente wegens te late betaling schuldig van 2% over het verschuldigde bedrag.

18.7. Alle kosten, ontstaan uit of verband houdend met het door Prerent geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit of ter zake van de met de wederpartij afgesloten overeenkomsten, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enig niet tijdig of niet geheel betaald factuurbedrag of uit enige andere hoofde voortkomend, zonder dat ter zake enige sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist, zijn ten laste van de wederpartij.

18.8. Prerent heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Prerent totdat de zekerheid is gesteld, onverminderd het recht van Prerent op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst, een en ander zonder enige voorafgaande gerechtelijke tussenkomst en zonder dat Prerent deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

 

Geschillen

19.1. Op alle door Prerent gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

19.2. Indien de wederpartij in Nederland is gevestigd wordt elk geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst, alsook elk ander geschil in verband met de overeenkomst, beslecht door de competente rechter van het arrondissement waarin Prerent is gevestigd, slechts met die beperking dat van de relatieve competentie van de kantonrechter niet zal worden afgeweken.

19.3. Is de Nederlandse wederpartij een consument, dan heeft zij binnen een maand nadat Prerent zich schriftelijk jegens haar op dit beding heeft beroepen, het recht om voor de beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

19.4. Indien de wederpartij buiten Nederland is gevestigd, zullen alle geschillen bij uitsluiting van iedere andere of hogere rechtspraak worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de Regels van het Nederlandse Arbitrage Instituut, onverminderd het recht van Prerent de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

Navolgende opdrachten

20.1. Wederpartij die eenmaal op de onderhavige voorwaarden heeft gecontracteerd, wordt geacht ook bij eventueel daarna mondeling, schriftelijk of digitaal gegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of zodanig schriftelijk bevestigd.

 

 

Mocht u nog vragen hebben over deze algemene voorwaarden, stuur dan een e-mail naar info@prerent.nl

 

 

Schuiven naar boven